Bendrosios paslaugų teikimo ir vidaus tvarkos taisyklės

Apartamentai „VAIVA“ (toliau – apartamentai) – tai apartamentai, esantys adresu Jūros g. 50A, LT-00334 Šventojoje, Palangos savivaldybėje.
Apartamentų teritorija – tai apgyvendinimo kambariai ir bendrosios apartamentų patalpos (įskaitant, registratūrą, lauko griliaus terasą, automobilių stovėjimo aikštelę ir kitas apartamentų pastato patalpas ir erdves).
Apartamentų svečias – tai kiekvienas asmuo, esantis Apartamentų teritorijoje.
Šios bendrosiosapartamentų paslaugų teikimo ir vidaus tvarkos taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Apartamentų paslaugų teikimo tvarką bei sąlygas, svečių pareigas ir teises, naudojantis Apartamentų paslaugomis, privalomuosius saugumo ir kitus reikalavimus.
Šios Taisyklės yra privalomos visiems Apartamentų svečiams. Kiekvienas svečias, registruodamasis Apartamentuose, patvirtina, kad yra susipažinęs su šiomis Taisyklėmis pats bei su jomis supažindinęs kartu atvykusius asmenis, ir įsipareigoja jų besąlygiškai laikytis bei užtikrinti, kad jų laikytųsi kartu atvykę asmenys. Už pasekmes, atsiradusias dėl to, kad šių Taisyklių nežinojo ar nesilaikė svečias ir/ar kartu su svečiu atvykę nepilnamečiai asmenys, atsako Apartamentuose užsiregistravęs ir/ar elektroninį raktą paėmęs svečias. Asmenims, kurie nesutinka laikytis šių Taisyklių, Apartamentų paslaugos nėra teikiamos ir toks asmuo nedelsdamas privalo palikti Apartamentų teritoriją.

1. APARTAMENTŲ TEIKIAMOS PASLAUGOS

1. Šiose Taisyklėse „Apartamentų teikiamos paslaugos” reiškia Apartamentų svečių apgyvendinimo paslaugas, patalpų nuomos Apartamentuose paslaugas, konferencijų ir/arba kitų renginių organizavimo Apartamentuose paslaugas.

2. REZERVACIJOS PATEIKIMO IR PATVIRTINIMO TVARKA

2. Rezervacijos Apartamentams dėl paslaugų teikimo turi būti siunčiamos Apartamentų elektroniniu paštu arba pateikiamos žodžiu, skambinant Apartamentų telefonu arba atvykus į Apartamentus.

3. Užsakovas, pateikdamas rezervaciją Apartamentams, turi nurodyti į Apartamentus atvykstančių svečių skaičių, jų vardus ir pavardes, pageidaujamo kambario ar nuomojamų patalpų kategoriją (rūšį), atvykimo bei išvykimo datas, kitas pageidaujamas paslaugas, apmokėjimo už Apartamentų suteiktas paslaugas būdą.

4. Užsakovas, pateikdamas rezervaciją Apartamentams patvirtina, kad yra susipažinęs su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų besąlygiškai laikytis.

5. Apartamentai, gavęs jo teikiamų paslaugų rezervaciją vienu iš šiose Taisyklėse numatytų būdų, pateikia Užsakovui išsamią informaciją apie pageidaujamas rezervuoti Apartamentų paslaugas, jų kainą, trukmę, reikalaujamą iš anksto sumokėti rezervacijos mokestį už rezervuotas paslaugas bei šio mokesčio mokėjimo terminą, užsakytų paslaugų anuliavimo sąlygas bei kitą susijusią informaciją.

6. Gavęs Užsakovo rezervacijos mokestį už rezervuotas Apartamentų paslaugas, Apartamentai patvirtina Apartamentų teikiamų paslaugų rezervaciją. Apmokėta rezervacija, yra laikoma garantuota. Išimtiniais atvejais, kuriuos nustato Apartamentai, garantuotomis laikomos ir dalinai neapmokėtos rezervacijos, rezervacijos, garantuotos avansiniu mokėjimu arba susitarimu su Apartamentais.

7. Negarantuotas Viešbučio teikiamų paslaugų rezervacijas Apartamentai laiko nuo to momento, kai Užsakovas šiose Taisyklėse numatytu būdu pateikia Apartamentams jo teikiamų paslaugų rezervaciją, iki termino, nurodyto Užsakovui pateikiamoje informacijoje rezervacijos mokesčio mokėjimui atlikti, pabaigos dienos 24:00 val. Pasibaigus šiam terminui, Apartamentai turi teisę panaikinti negarantuotą Užsakovo rezervaciją.

3. PRIĖMIMO IR APGYVENDINIMO TVARKA

8. Kiekvienas į Apartamentus atvykęs svečias registratūroje privalo pateikti galiojantį asmens dokumentą.

9. Registracijos metu Apartamentų registratūroje svečiui yra pateikiama “Svečio registracijos kortelė”, kurią svečias privalo užpildyti, nurodydamas vardą, pavardę, gimimo datą, galiojančio tapatybę patvirtinančio dokumento pavadinimą ir numerį, banko kortelės numerį.,telefono numerį, elektroninio pašto adresą, lydinčio suaugusio asmens vardą, pavardę, atvykimo bei išvykimo datas, vaikų amžių, automobilio valstybinį numerį ir pasirašyti.

10. Registracijos metu Apartamentų administratorius:

10.1. Siekdamas įsitikinti, kad atvykęs asmuo „Svečio registracijos kortelėje” pateikė tikslius duomenis apie save, o taip pat siekdamas patikrinti apmokėjimo priemonių turėtojo tapatybę ir nustatyti apmokėjimo arba kitų su tuo susijusių operacijų galiojimą ir teisėtumą, paprašo svečio pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
10.2. Patikrina vizos galiojimą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

10.3. Supažindina svečią su Apartamentų „Bendromis paslaugų teikimo ir vidaus tvarkos taisyklėmis“, suteikia išsamią informaciją apie Apartamentuose teikiamas paslaugas, galiojančius specialius pasiūlymus, supažindina su griliaus paslaugos naudojimosi taisyklėmis, ramybės laiku bei darbo laiku.

4. ATVYKIMO IR IŠVYKIMO LAIKAS

 1. Apartamentų svečiai rezervacijoje numatytą atvykimo dieną gali įsiregistruoti į Apartamentus nuo 15:00 val.

. Apartamentų svečiai išvykimo dieną turi išsiregistruoti iš Apartamentų iki 12:00 val.

 1. Svečiui pageidaujant išvykti vėliau nei 12:00 val., jis privalo apie tai informuoti Apartamentų rpersonalą, kad būtų patikrinta tokia galimybė. Esant galimybei, pratęsiamas svečio viešnagės ir kambario elektroninio rakto galiojimo laikas. Svečiui išvykstant iki 18:00 val., yra taikomas 50 % sutartinės apgyvendinimo paslaugų paros kainos mokestis. Išvykstant vėliau nei 18:00 val., svečias privalo sumokėti mokestį, lygų 100 % vienos paros sutartinės apgyvendinimo paslaugų kainos.

5. KAINOS IR MOKĖJIMAI

 1. Apartamentų paslaugas ir jų kainas nustato Apartamentų Operatorė.

 2. Apartamentų teikiamų paslaugų kainos eurais (su PVM), mokėjimo tvarka bei sąlygos numatomos individualiuose rezervacijų pasiūlymuose bei rezervacijų patvirtinimuose, skelbiamos Apartamentų tinklalapyje www.vaivahotel.lt , apartamentų rezervacinėse sistemose ir kitoje Apartamentų oficialioje reklaminėje bei informacinėje medžiagoje. Apartamentai turi teisę keisti paslaugas ir jų kainas be išankstinio įspėjimo.

 3. Apartamentams už paslaugas gali būti mokama grynais pinigais ar bankiniu pavedimu.

 4. Apartamentams mokamo rezervacijos mokesčio dydis bei sąlygos ir tvarka numatomos individualiuose susitarimuose, pasiūlymuose bei Apartamentų rezervacijos patvirtinime el. paštu ar kitu abipusiu susitarimu.

 5. Jei su Apartamentais nėra sutarta kitaip, Svečias turi apmokėti apgyvendinimo sumą atvykimo dieną, o už visas papildomas paslaugas – po paslaugų suteikimo. Jei su Apartamentais yra sudaryta individualus susitarimas, galioja tame susitarime aptarta atsiskaitymo už Apartamentų teikiamas paslaugas tvarka bei sąlygos.

 6. Už renginių metu (pagal svečio užsakymą) suteiktas paslaugas svečiai privalo susimokėti susitarime numatytomis sąlygomis.

 7. Rezervuotos bei apmokėtos Apartamentų paslaugos nėra kompensuojamos, jeigu svečias jomis nepasinaudojo.

 8. Svečiui išvykus iš Apartamentų anksčiau nei buvo numatyta, t. y. neišbuvus viso laiko, pinigai už neišbūtą laiką nėra grąžinami.

 9. Svečiui atšaukus užsakytas paslaugas, iš anksto sumokėtas rezervacijos mokestis yra laikomas Apartamentų tiesiogiai patirtais bei neįrodinėjamais nuostoliais ir svečiui negrąžinamas.

 10. Svečiui atšaukus lankstaus apmokėjimo rezervaciją ir svečio neatvykimo atveju taikomas atšaukimo mokestis žemiau išvardinta tvarka:

23.1. Atšaukus lankstaus apmokėjimo rezervaciją iki svečio atvykimo likus ne mažiau kaip 21 diena, anuliavimo mokestis netaikomas; kitu atveju Apartamentai pasilieka teisę taikyti rezervacijos anuliavimo mokestį, lygų 100 % anuliuoto kambario kainos.

 1. Atsisakius arba pavėlavus sumokėti išankstinį rezervavimo mokestį, rezervacija yra atšaukiama. Nauja rezervacija atliekama atsižvelgiant į Apartamentų užimtumą.

 2. Vienas asmuo, apsigyvenęs numeryje, moka visą numatytą numerio kainą. Svečiams pageidaujant ir esant galimybei, už Apartamentų nustatytą papildomą mokestį numeriuose gali būti apgyvendinami papildomi asmenys.

 3. Jeigu Apartamentų kambaryje gyvena daugiau svečių nei nurodyta Apartamentų rezervacijos patvirtinime, už kiekvieną papildomą svečią Apartamentams mokamas papildomasApartamentų nustatytas mokestis.

 4. Apartamentų svečiai, norintys atvykti į Apartamentus kartu su savo gyvūnu, turi iš anksto, rezervuodami kambarį, apie tai pranešti ir suderinti šią galimybę su Apartamentais. Apartamentai gali leisti apsigyventi ne daugiau kaip su vienu gyvūnu iki 10 kg svorio ir taiko 30 Eur vienkartinį mokestį. Gyvūno šeimininkas yra atsakingas už Apartamentuose gyvenantį gyvūną ir įsipareigoja laikytis Apartamentų nustatytų „Svečių apgyvendinimo su gyvūnais taisyklių“ (šių taisyklių kopija jam įteikiama registracijos metu) bei visiškai atlyginti gyvūno padarytą žalą Apartamentams ar tretiesiems asmenims. Nesilaikant taisyklių ar laikant gyvūną numeryje nesuderinus su administracija, taikoma 100 Eur/d. bauda.

 5. Pašaliniai asmenys Apartamentų teritorijoje nepageidaujami.

 6. Apartamentai pasilieka teisę neįsileisti į Apartamentus asmenų, galinčių kelti nepatogumų kitiems Apartamentų svečiams.

 7. Jeigu Apartamentų svečias nevykdo savo prisiimtų įsipareigojimų pagal susitarimą dėl Apartamentų teikiamų paslaugų ir/ar naudojasi jam suteiktomis apgyvendinimo, maitinimo ar konferencijų patalpomis ne taip, kaip buvo sutarta su Apartamentais, Apartamentai turi teisę be išankstinio įspėjimo vienašališkai nutraukti susitarimą dėl Apartamentų teikiamų paslaugų su svečiu ir reikalauti sumokėti 100% visų rezervacijos patvirtinime numatytų paslaugų sumos.

 8. Apartamentų svečiui iki sutarto išvykimo laiko neatlaisvinus kambario ir neturint galimybės su juo susisiekti, arba kai svečias piktybiškai neatsiskaito už suteiktas paslaugas ir neatlaisvina kambario administracijos prašymu, Apartamentų administracija pasilieka teisę kambaryje esančius daiktus perkelti į kitas Apartamentuose esančias saugomas patalpas.

 9. Tuo atveju, kai svečias padaro Apartamentams materialinės žalos ir išvyksta iš Apartamentų nepranešęs apie ją arba išvyksta neapmokėjęs jam Apartamentų suteiktų paslaugų, Apartamentai turi teisę nuskaičiuoti atitinkamą nuostolių ar neapmokėtų paslaugų sumą nuo svečio registracijos metu pateiktos jo banko kortelės, nedalyvaujant pačiam svečiui, bet prieš tai informavus jį kontaktiniu svečio registracijos kortelėje nurodytu telefonu arba elektroniniu paštu. Susipažindamas su šiomis Taisyklėmis svečias kartu autorizuoja Apartamentus tokiai mokėjimo operacijai.

6. ATSAKOMYBĖ IR DAIKTŲ, INVENTORIAUS SAUGOJIMAS

 1. Apartamentų atsakomybę už svečių daiktų saugojimą viešbutyje reglamentuoja Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.865 str.

 2. Apartamentai neatsako už nesaugiai paliktas ar prarastas svečių vertybes ir / ar padarytą joms žalą numeryje, balkone ar bendrose Apartamentų erdvėse.

 3. Apartamentai neatsako, jeigu daiktai buvo neišsaugoti dėl daiktų savininko, jį lydinčių ar pasikviestų į viešbutį asmenų kaltės, nenugalimos jėgos arba dėl paties daikto savybių.

 4. Apartamentų automobilių stovėjimo aikštelė ir rezervuotos stovėjimo vietos gatvėje greta Apartamentų nėra saugomos. Apartamentai neatsako už Apartamentuose gyvenančių asmenų transporto priemonių, paliktų automobilių stovėjimo aikštelėse ir juose esančių daiktų bei gyvūnų neišsaugojimą.

 5. Svečias pats atsako už savo saugumą ir sveikatą, naudodamasis Apartamentų teikiamomis paslaugomis bei privalo laikytis galiojančių bei saugumo taisyklių. Svečiui elgiantis nusikalstamai (nesilaikant LR įstatymų), Apartamentai visada kreipiasi į atitinkamas kompetentingas instancijas.

 6. Svečių transporto priemonėms skiriamos vietos automobilių stovėjimo aikštelėje proporcingai užimamam numerių skaičiui – vienam numeriui skiriama viena stovėjimo vieta.

 7. Apartamentuose rastus (paliktus) svečio daiktus Apartamentai įsipareigoja saugoti 1 mėn. po svečio išvykimo. Rašytiniu svečio prašymu, Apartamentuose saugomi svečiui priklausantys daiktai gali būti išsiųsti paštu ar kitaip perduoti, jei svečias sutinka apmokėti daikto (-ų) siuntimo ar kitokias daikto (-ų) pristatymo išlaidas.

 8. Viešbutyje gyvenantys svečiai privalo laikytis švaros ir nustatytos tvarkos, tausoti ir tinkamai naudotis Apartamentų įrengimus, baldus ir kitus daiktus, esančius kambariuose ir bendro naudojimo vietose, nedelsiant pranešti Apartamentams apie pastebėtus jų gedimus.

 9. Apartamentų kambariuose ir kitose Apartamentų patalpose esantys daiktai yra Apartamentų nuosavybė, todėl Apartamentų svečiai neturi teisės juos pasiimti išvykdamas iš Apartamentų.

 10. Apartamentų svečiai privalo atlyginti Apartamentų ir/ar kitų asmenų turtui/sveikatai padarytą žalą, kuri atsirado dėl jų pačių ar jų pasikviestų į Apartamentus asmenų kaltės, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Jei dėl padarytų nuostolių numeryje negalima apgyvendinti svečių, mokama pilna numerio kaina žalos pašalinimo laikotarpiu. Už nepilnamečių asmenų padarytą žalą atsako jų tėvai ar globėjai.

7. APARTAMENTŲ ADMINISTRACIJOS TEISĖS IR PAREIGOS. PATALPŲ PRIEŽIŪRA

 1. Apartamentai teikia apgyvendinimo paslaugas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 2. Svečių ir jų turto saugumui užtikrinti bendrojo naudojimo patalpose bei pastato išorėje įrengtos vaizdo stebėjimo kameros.

 3. Apartamentų registratūra nedirba visą parą Apartamentuose, iškilusiais klausimais galima susisiekti tel. +370 6700 4808 arba el.paštu info@vaivahotel.lt

 4. Kambarių tarnyba dirba pagal poreikį.

 5. Apartammentų numerių, bendrų erdvių valymas atitinka visuomenės sveikatos centro nustatytas higienos normas. 48. Patalynė numeriuose keičiama tik svečiui to pareikalavus ir už papildomą mokestį.

 6. Apartamentų rankšluosčiai keičiami tik tuomet, jei svečias to paprašo ir už papildomą mokestį.

 7. Apartamentų administracija tvarkai ir saugumui užtikrinti turi teisę įeiti į Apartamentų svečio gyvenamus numerius.

 8. Apartamentų personalas, netrukdydamas gyventojams, daro smulkų patalpų ir inventoriaus remontą, palaiko švarą.

 9. Apartamentų administracija turi teisę vienašališkai priimti sprendimą iškelti Apartamentų svečią/(-ius) nepranešus iš anksto, jei jis (jie) kelia grėsmę Apartamentų gyventojams.

 10. Apartamentų administracija turi teisę pašalinti iš Apartamentų svečius, kurie po pirmo perspėjimo pakartotinai pažeidžia šias Taisykles. Tokiu atveju, svečio sumokėti pinigai yra negrąžinami ir svečias privalo sumokėti už visas iki pašalinimo įsigytas prekes ir/ar paslaugas.

 11. Apartamentų administracija turi teisę priimti sprendimą apgyvendinti arba perkelti Apartamentų svečią/(-ius) į kitą numerį arba kitą apgyvendinimo įstaigą (tokiomis pačiomis ar panašiomis sąlygomis).

 12. Dėl techninių kliūčių ar kitų nenumatytų priežasčių, Apartamentai gali laikinai neteikti tam tikrų paslaugų. Tuo atveju, kai šios paslaugos įskaičiuotos į anksčiau pirktų paslaugų kainą, suma neperskaičiuojama ir pinigai svečiui negrąžinami.

8. SU MAITINIMU SUSIJUSI INFORMACIJA

 1. Apartamentuose vartoti savo atsivežtus maisto produktus ir gėrimus leidžiama tik išsinuomotuose numeriuose. Kiekvienas svečias atsako už atsivežto maisto/gėrimų kokybę. Atsakomybė už pasekmes, atsiradusias dėl netinkamos maisto kokybės, tenka svečiui.

 2. Svečiai, pasinaudoję griliaus paslauga, griliaus teritoriją privalo palikti sutvarkytą bei tvarkingą.

9. APARTAMENTŲ SVEČIAI PRIVALO

 1. Laikytis šių Apartamentų Taisyklių.

 2. Laikytis priešgaisrinės saugos taisyklių.

 3. Kilus gaisrui numeryje ar kitoje Apartamentų vietoje, nedelsiant pranešti apie tai Apartamentų administracijai tel. +370 6700 4808 ir trumpuoju pagalbos tel. 112.

 4. Išeidami iš kambario, įsitikinti, kad vandens čiaupai yra sandariai užsukti, visi elektros prietaisai yra išjungti (šviestuvai, televizorius, virdulys, lygintuvas, t.t.), uždaryti langai, balkono durys.

 5. Užrakinti numerį ir įsitikinti, kad numeris yra užrakintas ir pašalinis asmuo negali į jį patekti.

 6. Prisiimti atsakomybę už kartu atvykusių vaikų priežiūrą, kad jie laikytųsi elgesio taisyklių, Apartamentų personalo nurodymų, netrukdytų kitų svečių poilsio.

 7. Sugedus Apartamentų inventoriui arba pastebėjus bet kokį technikos gedimą, nedelsiant pranešti apie tai administracijai. Naudotis minėtu inventoriumi draudžiama. Pastebėjus gedimus, tačiau toliau naudojantis sugedusiu ir/ar pažeistu įrengimu ar kitu inventoriumi, svečias atsako už naudojantis sugedusiu ir/ar pažeistu įrengimu ar kitu inventoriumi Apartamentams, sau ar kitiems svečiams padarytą žalą.

 8. Ekstremaliu atveju kreiptis į/informuoti Apartamentų administarciją.

 9. Išvykstant iš Apartamentų, atsiskaityti už suteiktas paslaugas, už kurias nebuvo atsiskaityta atvykimo metu.

 10. Išvykstant iš Apartamentų, grąžinti kambario elektronines durų korteles/raktus radministracijos darbuotojams. Pametus arba sugadinus kambario elektroninę kortelę/raktą, taikoma 10 Eur/vnt. bauda.

10. VIEŠBUČIO SVEČIAMS DRAUDŽIAMA

68.Nuo 22:00 val. iki 08:00 val. Apartamentuose yra ramybės laikas, kuris gali būti keičiamas tik Apartamentų administracijai leidus. Triukšmauti Apartamentuose ir/ar Apartamentų teritorijoje ramybės laiku, t. y. garsiai leisti muziką bei groti muzikos instrumentais, garsiai dainuoti, šaukti, rėkauti, švilpti bei kitaip neleistinai elgtis, yra draudžiama. Jeigu svečias nesilaiko šio draudimo, trikdo viešąją rimtį bei trukdo kitiems Apartamentų gyvenantiems ir/ar dirbantiems asmenims, jis atsako įstatymų nustatyta tvarka.

69.Rūkyti kambariuose ir jų balkonuose, lauko terasoje, kitose ne rūkymui skirtose vietose griežtai draudžiama. Už šios taisyklės pažeidimą taikoma 200 Eur/k. bauda. Svečių saugumui visuose kambariuose ir bendrose patalpose yra įrengta priešgaisrinė signalizacija. Rūkyti galima tik specialiose rūkymo zonose.

70.Stumdyti baldus ar kitaip pertvarkyti kambario interjerą.

71.Gadinti inventorių, naudoti jį ne pagal paskirtį.

72.Naudoti Apartamentų patalynę, antklodes, rankšluosčius lauko pramogoms.

73.Laikyti kambariuose lengvai užsidegančias medžiagas.

74.Naudotis savo elektriniais prietaisais, išskyrus tuos atvejus, kai administracija yra įspėta apie tokių prietaisų naudojimą. Draudimas negalioja naudoti kompiuterius, telefonų įkroviklius, skutimosi mašinėles, plaukų džiovintuvus.

 1. Už nepilnamečių/vaikų elgesį, šių Taisyklių laikymąsi ir saugumą atsako tėvai ar vaikus lydintys suaugusieji asmenys.

76.Viešbučio teritorijoje leisti fejerverkus ar naudoti kitus pirotechnikos gaminius be raštiško Apartamentų administracijos bei tokių priemonių naudojimą reglamentuojančių institucijų leidimo. Priešingu atveju taikoma 500 Eur bauda, kuri laikoma minimaliais neįrodinėjamais nuostoliais.

77.Be išankstinio suderinimo su Apartamentais rengti fotosesijas ir filmavimus viešose Viešbučio erdvėse.

78.Įsinešti į Apartamentų teritoriją pavojingus gyvybei įrankius, ginklus ar kitas priemones.

79.Atsivesti pašalinių asmenų į Apartamentų teritoriją arba numerį, neinformavus Apartamentų administracijos.

80.Šiukšlinti Viešbutyje bei jo teritorijoje.

 1. APARTAMENTŲ DOVANŲ ČEKIO ĮSIGYJIMO , NAUDOJIMO SĄLYGOS IR TAISYKLĖS

81.Viešbučio dovanų čekį galima įsigyti kreipiantis į registratūrą jos kontaktiniu tel. arba el. paštu. Perkant dovanų čekį, reikia atsiskaityti iš karto.

82.Viešbutis turi teisę bet kuriuo metu pakeisti ir papildyti šias dovanų čekių įsigijimo ir naudojimo taisykles. Įsigyjant dovanų čekį, taikomos taisyklės, galiojančios dovanų čekio įsigijimo metu. Dovanų čekio pirkėjas ir/ar turėtojas sutinka su Apartamentų dovanų čekių įsigijimo, naudojimo sąlygomis ir taisyklėmis.

83.Viešbutis neprisiima jokios rizikos ir atsakomybės dėl nuostolių ir praradimų, kuriuos patiria dovanų čekio pirkėjas ir/ar dovanų čekio turėtojas dėl to, kad nesusipažino su šiomis taisyklėmis. Jei skiriasi dovanų čekio pirkėjas ir jo naudotojas, dovanų čekį apmokėjęs asmuo yra atsakingas, kad dovanų čekio turėtojas būtų supažindintas su šiomis taisyklėmis.

84.Dovanų čekis galioja tik rezervuojant paslaugas tiesiogiai, telefonu +370 6700 4808 arba el. paštu info@vaivahotel.lt. Dovanų čekio turėtojui užsisakius bet kurias Apartamentų paslaugas, laikoma, kad jis susipažino su Apartamentų Taisyklėmis ir sutinka jomis vadovautis.

85.Svečiai turi iš anksto informuoti Apartamentusį apie pageidavimą atsiskaityti už paslaugas dovanų čekiu. Rezervacijos priimamos priklausomai nuo Apartamentų užimtumo.

86.Dovanų čekis negrąžinamas ir į pinigus nekeičiamas.

87.Paslaugos, nurodytos dovanų čekyje, į kitas paslaugas nekeičiamos. Jomis nepasinaudojus, pinigai nėra grąžinami.

88.Dovanų čekis turi būti išnaudotas per vieną kartą.

89.Jei pasirinktų Apartamentų paslaugų kaina viršija dovanų čekyje nurodytą sumą, skirtumą čekio turėtojas turi sumokėti vietoje. Jei išsirinktų Viešbučio paslaugų kaina yra mažesnė už sumą nurodytą dovanų čekyje, skirtumas nėra grąžinamas.

90.Svečiui pageidaujant apsistoti kitos kategorijos kambaryje nei nurodyta dovanų čekyje, taikomos priemokos pagal tą dieną galiojančias paslaugų kainas.

91.Dovanų čekis galioja tik jame pažymėtomis datomis. Nepanaudojus dovanų čekio jo galiojimo laikotarpiu, čekis tampa nebegaliojančiu ir už jį sumokėti pinigai nėra grąžinami.

12. KITOS SĄLYGOS

92.Šalių atsakomybę už sutarties dėl Viešbučio teikiamų paslaugų neįvykdymą, esant FORCE MAJEURE aplinkybėms, reglamentuoja Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.212 str.\

93.Visa informacija, kurią Apartamentai ir svečias sužinojo bendradarbiaudami, yra konfidenciali ir negali būti perduota ar kitaip atskleista trečiajai šaliai be išankstinio raštiško susitarimo, išskyrus atvejus, kai informacijos atskleidimas būtinas pagal LR įstatymus ir kitus teisės aktus.

94.Apartamentai rinkdami, tvarkydami bei saugodami svečio jam pateikiamus duomenis bei informaciją, vadovaujasi LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo tvarką. Su Apartamentų „Privatumo politika“ galima susipažinti Viešbučio registratūroje bei internetiniame puslapyje www.vaivahotel.lt .

95.Apartamentai nenagrinėja svečio pretenzijų ir neatsako už Apartamentų svečio patirtą turtinę ir/ar neturtinę žalą, jei žala kilo dėl to, kad svečias nesilaikė šių Taisyklių reikalavimų ir/ar rekomendacijų.

96.Bet kokie ginčai, kilę tarp Apartamentų ir svečių, turi būti sprendžiami derybų keliu. Jei ginčo nepavyksta išspręsti derybų keliu, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka kompetentingame teisme pagal Apartamentų buveinės vietą, nurodytą Juridinių asmenų registre. LR Civilinio kodekso 30 str. 11 dalis numato, kad ieškinys dėl vartojimo sutarčių taip pat gali būti pareiškiamas pagal vartotojo gyvenamąją vietą.

97.Dėl vartojimo ginčų neteisminio sprendimo galima kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, interneto svetainė www.vvtat.lt), taip pat į Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritorinius padalinius apskrityse ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/.

98.Apartamentų administracija priima svečių pageidavimus ir pasiūlymus, kaip galėtų būti gerinama teikiamų paslaugų kokybė. Raštu pateikti pasiūlymai ir nusiskundimai svarstomi Apartamentų administracijos. Pageidavimų ir pasiūlymų knyga yra registratūroje ir gali būti pateikta svečiams prašant.
Ramaus ir malonaus poilsio. Jūs visada laukiami VAIVA apartamentuose, Šventojoje!
Your port of peace…