Užsakymo taisyklės

„VAIVA“ Apartamentų REZERVACIJOS UŽKLAUSOS UŽSAKYMO TAISYKLĖS:

REZERVAVIMO PROCESAS

Rezervavimas pasinaudojant rezervavimo užklausa atliekamas taip:
1. Klientui suteikiama galimybė rinktis siūlomus apartamentų kambarius, kurie yra pateikti www.vaivahotel.lt internetinėje svetainėje.
2. Išsirinkęs apartamentus, Klientas pereina į kitą žingsnį – formuliarą, kuriame nurodo savo asmens duomenis, savo pastabas dėl rezervavimo.
3. Užpildęs duomenis, Klientas laukia atsakymo iš apartamentų administracijos. Sulaukęs atsakymo gali atlikti avanso apmokėjimą elektroniniu banko pervedimu į nurodytą sąskaitą. Tik po avansinio mokėjimo gavimo Apartamentai patvirtina Kliento rezervaciją kaip galiojančią.
4. Klientas supranta, kad internetinėje rezervavimo užklausos formoje įvykus gedimui/programavimo klaidoms, jei, atsižvelgiant į paslaugų sudėtį, paskelbta paslaugų kaina yra pakitusi, apartamentai turi teisę per 10 dienų nuo rezervavimo patvirtinimo informuoti Klientą dėl klaidos ir reikalauti sumokėti pilną kainą, o Klientui atsisakius sumokėti pilną kainą – nutraukti sutartį/atsisakyti teikti paslaugas, nepadengiant Kliento nuostolių.
5. Apmokėjimas ir rezervavimo panaikinimas
5.1. Klientas sumoka nurodytą avansą / rezervacijos mokestį sistemoje nurodytu būdu, o likusią dalį sumoka atvykęs į apartamentus.
5.2. Klientas nemoka jokių išlaidų, susijusių su rezervavimo sandorio vykdymu.
5.3. Panaikinus rezervavimą avansas Klientui negrąžinamas.
5.4. Jei Klientas atliko rezervaciją Apartamentų pasiūlyta akcijos kaina su akcijos paslaugų paketu, Klientui pakeitus užsakymo sąlygas, Apartamentai turi teisę perskaičiuoti visą užsakymo kainą pagal tuo metu galiojančias kainas.
5.5. Klientui neatvykus, Apartamentai taiko rezervacijos anuliavimo mokestį, kurio dydis lygus viso užsakymo sutartinei kainai.
6. Baigiamosios nuostatos.
6.1. Klientas privalo teisingai nurodyti duomenis rezervavimo formuliare. Apartamentai neatsako už neteisingai pasirinktą atvykimo arba išvykimo terminą nei už klaidingus Kliento nurodytus kitus duomenis.
6.2. Apartamentai arba rezervavimo užklausą internetu aptarnaujanti firma neatsako už sistemos nepasiekiamumą ne dėl jų kaltės ir už kitus nuo jų nepriklausančius nesklandumus.
7. Asmens duomenys: rezervuodamas paslaugas Apartamentuose , Klientas sutinka, kad jo asmens duomenys patektų į serviso duomenų bazę. Šie duomenys bus naudojami rezervavimo procedūrai įvykdyti iki galo bei rinkodaros tikslais, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais dėl asmens duomenų apsaugos sąlygų.
8. Nuostatų patvirtinimas. Pažymėjęs „susipažinau su taisyklėmis“ Klientas pareiškia, kad suprato taisyklėse pateiktas sąlygas ir su jomis sutinka. Nepatvirtinus taisyklių, rezervavimas neveikia.

DOVANŲ KUPONŲ UŽSAKYMO TAISYKLĖS:

 1. Dovanų kuponas (-ai) patvirtina dovanų kupono (-ų) turėtojo teisę naudotis paslaugomis už dovanų kupone (-uose) nurodytą sumą.
 2. Dovanų kuponas (-ai) galioja tik rezervuojant paslaugas tiesiogiai, telefonu +370 6700 4808 arba el. paštu info@vaivahotel.lt . Dovanų kupono (-ų) turėtojui užsisakius bet kurias Apartamentų paslaugas, laikoma, kad jis susipažino su šiomis taisyklėmis ir sutinka jomis vadovautis.
 3. Klientas turi iš anksto informuoti Apartamentus apie pageidavimą atsiskaityti už paslaugas dovanų kuponu (-ais). Rezervacijos priimamos priklausomai nuo Apartamentų užimtumo.
 4. Dovanų kupono (-ų) turėtojai gali naudotis tik apartamentų „VAIVA“ paslaugomis, nurodytomis dovanų kupone (-uose). Į kitas paslaugas jos nekeičiamos. Paslaugomos nepasinaudojus, pinigai nėra grąžinami.
 5. Dovanų kuponas (-ai) nėra grąžinamas (-mi) ir / ar keičiamas (-mi) į grynuosius pinigus
 6. Dovanų kuponas (-ai) galioja 12 mėn. nuo įsigijimo datos, jeigu nenurodyta kitaip.
 7. Dovanų kuponas (-ai) galioja tik jame pažymėtomis datomis. Nepanaudojus dovanų kupono (-ų) jo galiojimo laikotarpiu, kuponas (-ai) tampa nebegaliojančiu (-iais) ir už jį (juos) sumokėti pinigai nėra grąžinami.
 8. Jei pasirinktų Apartamentų paslaugų kaina viršija dovanų kupone (-uose) nurodytą sumą, skirtumą kupono (-ų) turėtojas už jas turi sumokėti vietoje. Jei išsirinktų Apartamentų paslaugų kaina yra mažesnė už sumą nurodytą dovanų kupone (-uose), skirtumas nėra grąžinamas.
 9. Dovanų kuponas (-ai) turi būti išnaudotas (-oti) per vieną kartą.
 10. Apartamentai turi teisę bet kuriuo metu pakeisti ir papildyti šias dovanų kuponų įsigijimo ir naudojimo taisykles. Įsigyjant dovanų kuponą, taikomos taisyklės, galiojančios dovanų kupono įsigijimo metu. Dovanų kupono pirkėjas ir/ar turėtojas sutinka su Apartamentų dovanų kupono įsigijimo, naudojimo sąlygomis ir taisyklėmis.
 11. Apartamentai neprisiima jokios rizikos ir atsakomybės dėl nuostolių ir praradimų, kuriuos patiria dovanų kupono pirkėjas ir/ar dovanų kupono turėtojas dėl to, kad nesusipažino su šiomis taisyklėmis. Jei skiriasi dovanų kupono pirkėjas ir jo naudotojas, dovanų kuponą apmokėjęs asmuo yra atsakingas, kad dovanų kupono turėtojas būtų supažindintas su šiomis taisyklėmis.